REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJI ZDJĘCIOWEJ

1. Osoby biorące udział w sesji zdjęciowej (sesji) zwane dalej Uczestnikami sesji, zobowiązane są do zapoznania się, przestrzegania i podpisania niniejszego regulaminu.

2. Organizatorem sesji zdjęciowych jest Dom Kłódek S.C. z siedzibą na ul. Wielkie Garbary 13/3, 87-100 Toruń

3. Organizator sesji nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu oraz straty materialne poniesione przez Uczestników sesji.

4. Uczestnicy sesji oświadczają, że biorą udział w sesji na własną odpowiedzialność i oświadczają, że nie będą wnosić żadnych roszczeń względem Organizatora sesji

5. Uczestnicy mogą wziąć udział w sesji w scenerii: PRL, Kraina Trolli, Trójkąt Bermudzki, Eksperyment, Opętanie. Osoby poniżej 12 roku życia muszą posiadać zgody podpisane przez prawnych opiekunów bądź są pod ich opieką podczas sesji.

6. Do sesji nie mogą przystąpić osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.

7. Uczestnicy sesji zobowiązani są do nieużywania nadmiernej siły fizycznej w stosunku do scenerii oraz osoby prowadzącej sesję. W przypadku zniszczenia ponoszą odpowiedzialność finansową bądź są zobowiązani naprawić szkodę.

8. Wykonane zdjęcia mogą zostać umieszczone na portalu społecznościowym firmy bądź przesłane bezpośrednio na adres mailowy podany przez uczestników.

9. Prowadzący sesje ma prawo przerwać sesję, jeśli uzna że dalsze w niej uczestnictwo stanowi zagrożenie bądź zachowanie uczestników odbiega od przyjętych norm lub łamie regulamin.

10. Podpisanie niniejszego regulaminu zobowiązuje Uczestników sesji do uiszczenia opłaty za sesje zgodnie z cennikiem nawet jeśli sesja zostanie przerwana z winy Uczestników sesji. Cennik stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

11. Rezerwacje

11.1 Uczestnik ma prawo odwołać wcześniej dokonaną rezerwację do 24 godzin przed wybranym przez Uczestnika terminem. W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo do odmowy rezygnacji z wybranego terminu, co wiąże się z pobraniem uiszczonej wcześniej opłaty.

11.2 Uczestnik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z usługi Organizatora, zostanie obciążony wszystkimi kosztami Organizatora i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Organizatora.

11.3 W przypadku braku odwołania rezerwacji Uczestnik zostanie obciążony wszystkimi kosztami Organizatora i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Organizatora.

11.4 Uczestnik może dokonać rezerwacji sesji w wybranej przez siebie scenerii poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny, e-mail lub serwis zewnętrzny lockme.pl. Umowa wykonywana jest przez Radosław Piątkowski Patryk Płusa Dom Kłódek Spółka cywilna, NIP: 9562317066, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Rezerwując dowolny pokój w firmie Dom Kłódek Toruń Escape Room, uczestnik akceptuje poniży regulamin i jest zobowiązany do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 2. Uczestnicy w trakcie gry są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
REZERWACJA
 1. Rezerwacja możliwa jest poprzez jej dokonanie za pośrednictwem strony internetowej www.domklodek-torun.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem strony www.lockme.pl.
 2. W przypadku gdy uczestnik zabawy dokona rezerwacji za pośrednictwem portalu www.lockme.pl i dokona opłaty online, nie ma możliwości odwołania rezerwacji i zwrotu pieniędzy, chyba, że uczestnik dokona tego najpóźniej do 12 godzin przed planowaną grą, drogą telefoniczną lub mailową (na adres biuro@domklodek-torun.pl).
 3. Zniżki i promocje nie obejmują rezerwacji dokonywanych na portalu www.lockme.pl.
ZASADY GRY
 1. Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność, z własnej nieprzymuszonej woli. W przypadku konieczności przerwania gry na prośbę, bądź z winy uczestników opłata nie będzie zwracana.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do pojawienia się 10 minut przed rozpoczęciem planowanej gry.
 3. W przypadku, gdy uczestnicy zabawy spóźnią się, organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu rozgrywki lub niewpuszczenia grupy do pokoju wraz z brakiem możliwości zwrócenia pieniędzy (brak możliwości zwrócenia pieniędzy - dotyczy rezerwacji dokonanych przez portal www.lockme.pl).
 4. Gra odbywa się w pokoju/pokojach firmy Dom Kłódek Toruń Escape Room w Toruniu.
 5. Uczestnicy zabawy muszą mieć ukończone 13 lat. Organizator firma Dom Kłódek zastrzega sobie prawo do indywidualnego wskazania dolnej granicy wieku dla każdego z pokoi.
 6. Uczestnicy poniżej 13 roku życia mogą przebywać w pokoju tylko w obecności opiekuna pełnoletniego.
 7. Gra w pokoju jest monitorowana.
 8. Czas gry to 60 minut.
 9. Podczas gry zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, a także robienie zdjęć i kręcenie filmów. Grupa, która nie zastosuje się do tego zapisu może zostać wyproszona z pokoju.
 10. W trakcie gry uczestnicy odpowiadają materialnie za wszelkie zniszczenia i szkody w pokoju.
 11. W pokoju zabronione jest posiadanie narzędzi ostrych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 12. W pokoju zabronione jest spożywanie alkoholu, środków odurzających, palenie papierosów.
 13. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie zostaną wpuszczone do pokoju wraz z brakiem możliwości zwrócenia pieniędzy.
 14. Dom Kłódek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników gry. Dom Kłódek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 15. Pracownik firmy Dom Kłódek Toruń Escape Room może przerwać grę w momencie naruszenia zasad regulaminu. Uczestnikom nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy.
VOUCHERY
 1. Voucher (bon podarunkowy) można zakupić osobiście w siedzibie firmy lub w formie elektronicznej (plik PDF) do samodzielnego wydruku, w takim wypadku płatności dokonujemy przelewem na konto organizatora.
 2. Cena Vouchera jest równoznaczna z weekendowym cennikiem organizatora i zależy od deklarowanej ilości osób.
 3. Vouchery są ważne przez 3 miesiące od daty zakupu.
 4. Vouchery obowiązują na wszystkie pokoje Dom Kłódek Toruń Escape Room.
 5. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 6. Promocje określone przez Organizatora nie obejmują zakupu Voucherów
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin dostępny jest w firmie Dom Kłódek , z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wielkie Garbary 13/3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu bez uprzedniego informowania o tym.
 3. Zmiany mogą być wprowadzone w formie aneksu, a także zmian częściowych lub całościowych regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy właściwe Kodeksu Cywilnego.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Więcej o ciasteczkach
Ok